Veri Sorumlusunu Başvuru Formu

 LMC MAKİNA SANAYİ TİCARET ve ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

Tarih   : 2019   

        

A. Genel Açıklamalar                                                                                                                                          

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘‘KVKK’’) 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatıyla LMC Makina San ve Tic. AŞ. ’ne aşağıda belirtilen hususlarda başvuruda bulunma hakkına sahiptir:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e). ve (f). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

B. Başvuruya İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, gerektiği takdirde başvuru talebinin niteliğine göre yalnızca ilgili birimler/kişiler ve kanunlarca yetkili kurum/kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

 

C. Başvuru Sahibine İlişkin Kişisel Veriler

Ad:

 

Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

(Pasaport No)

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

Şirketimizle olan ilişkiniz:

☐ Müşteriyim  ☐ Ziyaretçiyim ☐ Çalışanım ☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

☐ Eski Çalışanım - Çalıştığım Yıllar …….. / ………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

(Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz)

Tarih :

 ☐ Diğer

Şirketimizle olan ilişkiniz sona erdi mi? :

 

 

D. Başvuru Sahibinin Talepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz veri sorumlusu sıfatını haiz olup, 11. maddesine göre şirketimizden talep edebileceğiniz haklar aşağıdaki gibidir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; başvuruda bulunan kişi yalnızca kendisi adına başvuruda bulunabilecek olup, derneğimiz tarafından başvurunun, başvuru sahibi tarafından başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir. Bu nedenle; şirketimiz kimlik doğrulaması için başvuru sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir.  Lütfen ilgili madde uyarınca hangi taleplerde bulunduğunuzu işaretleyiniz ve detaylı olarak belirtiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum (KVKK m. 11/1-a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Eğer şirketiniz hakkımda kişisel verileri işliyor ise, buna ilişkin bilgi talep ediyorum (KVKK m. 11/1-b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Eğer şirketinizde yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerim üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum (KVKK m. 11/1-ç)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

(KVKK m. 11/1-d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

(KVKK m. 11/1-e)

 Silinmesini  Yok edilmesini  Anonim hale getirilmesini istiyorum  (Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

…………………………………………………………………………………………………………

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum, (KVKK m. 11/1-f) ………………………………………………………………………………………………………………………………

 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (6 Numaralı Talep) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

(KVKK m. 11/1-f)

 Silinmesini  Yok edilmesini  Anonim hale getirilmesini istiyorum  (Lütfen seçeneklerden belirtiniz)

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK m. 11/1-g)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.( KVKK m. 11/1-h)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Talepte bulunduğunuz başvurunun kapsamı ve niteliğine göre, şirketimiz KVKK madde 13/2 uyarınca size talebin bize ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı veya elektronik yollar ile cevaplandırılacaktır.

E. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanma Yöntemleri/ Başvuru Şekli

Yukarıda belirtilen hususlarda bilgi talep etmeniz halinde yazılı talebinizi Ankara Cad. No: 3/1 35743 Bağyurdu-Kemalpaşa, İzmir / Türkiye adresine ıslak imzalı olarak veya lmc@lmcmakina.com.tr adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz. Tarafımıza yazılı olarak başvurunuzdan itibaren en geç otuz gün içerisinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.

F. Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istemekteyim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak LMC Makina San. ve Tic. A.Ş. tarafından işlenmesine izin vermekteyim.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim. 

Cevabın Başvuru Formunun belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim. (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya noter tasdikli yetki belgesi olması gerekmektedir. Bu gereklilik aile yakınları için de geçerlidir.)

            Başvuruda bulunan kişinin;

Adı, Soyadı                :

İmzası                         :

Başvuru Tarihi            :

 

 

Veri Sorumlusunu Başvuru Formu

Copyright © 2016 LMC Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Cad No:3/1 35743 Bağyurdu – Kemalpaşa İzmir/Türkiye +90 232 880 70 50 +90 232 880 70 58

intrek